Huisregels Kinderopvang Het Toverbloempje BSO

 1. Brengen en halen

Bij aanmelding geeft u door op welke dagen en welke vorm van opvang u wenst (voorschools en/of naschools). De kinderen kunnen vanaf 06.45 uur tot uiterlijk 08.00 uur op de BSO worden gebracht.

Kinderen worden altijd door een vast gezicht van school gehaald. Alle leidsters/vrijwilligers hebben een witte jas/hesje met het logo van Het Toverbloempje daarop. Zo weten de kinderen ook als ze voor de eerste keer mee moeten naar de opvang met wie ze mee moeten lopen.

Bij iedere school hebben we een vaste ophaalplaats zodat het voor de kinderen duidelijk is. Kinderen die net 4 jaar geworden zijn brengen we in de klas en indien school dit goedkeurt halen we ze daar ook weer op.

Om wat rust en structuur in de groep te houden hebben we tijdens vakantieopvang afwijkende breng- en ophaaltijden dan de tijden tijdens de schoolweken. De breng- en ophaaltijden tijdens vakantieopvang zijn:

Brengen: 06:45 – 09:00
Brengen/ophalen: 12:30
Ophalen: 15:00 – 18:00

Voor de naschoolse opvang (tijdens schooldagen) kunnen kinderen opgehaald worden vanaf 17:00 uur i.v.m. de activiteiten die wij aanbieden.

Kinderopvang het Het Toverbloempje is week 52 niet geopend.

Ophaalbevoegdheid:

Indien u niet in de gelegenheid bent om zelf uw kind te halen, dient u dit vooraf mondeling of schriftelijk aan de pedagogisch medewerker te melden.

Bent u wat later met brengen/ophalen? Laat dit dan even telefonisch weten vanwege ons leidster-kind ratio.

 1. Ouderportaal

U kunt zich aanmelden via de app KidsKonnect voor ouders. De app kunt u downloaden via de Appstore of Google play op uw smartphone. De gegevens waarmee u kunt inloggen ontvangt u van ons per mail 6 weken voor de opvang start.

Via dit softwareprogramma kunt u ons alles doorgeven wat betrekking heeft tot extra opvang aanvragen en verlofaanvragen. Is uw aanvraag niet goedgekeurd? Dan krijgt u dit ten aller tijden per mail te weten.

 1. Overeenkomstregels – uitleg service-uren en uitleg budgetfactuur

Deze informatie kunt u op de volgende plekken vinden afhankelijk van het soort pakket u wenst af te nemen:

 1. Bereikbaarheid

In verband met de zorg en verantwoordelijkheid voor uw kind, is het noodzakelijk dat u telefonisch bereikbaar bent op de dagen dat uw kind bij Kinderopvang “Het Toverbloempje” is. U dient daarom door te geven op welk telefoonnummer u bereikbaar bent.

 1. Eten en drinken

Als de kinderen uit school komen, krijgen ze drinken en een tussendoortje. Dit volgens het protocol Veiligheid en Gezondheid. Tussen 16:30-17:00 krijgen de kinderen nog een verantwoorde snack.

De kinderen die tussen 06:45 – 07:15 komen bieden we een ontbijt aan (boterhammen en een beker melk).

 1. Kleding

Trek uw kind gemakkelijke kleding aan waarin ze zich vrij kunnen bewegen en lekker in kunnen spelen. Let wel op: ze kunnen wel eens vies worden, door eten, drinken, buiten spelen en knutselen. Houdt hier rekening mee!

 1. Groepssamenstelling

Etten-Leur:

We hebben in totaal 4 groepen. De babygroep (0-2 jaar) biedt plaats voor 15 kinderen per dag, de peutergroep (2-4 jaar) voor 16 kinderen per dag, de verticale groep (0-4 jaar) ook voor 16 kinderen per dag en de buitenschoolse opvang (4-12 jaar), gevestigd op Van Bergenplein 15, biedt plaats voor 36 kinderen per dag. (Als de verticale groep en de BSO zijn samengevoegd, op locatie aan de Lage Vaartkant 152 dan is er plaats voor 16 kinderen in totaal).

Zundert:

Het kinderdagverblijf (0-4 jaar) biedt plaats voor 16 kinderen, de peutergroep (2-4 jaar) biedt opvang voor 15 kinderen, de peuteropvang tot 14:30 (0 tot 4 jaar) biedt plaats voor 16 kinderen en de buitenschoolse opvang (4-12 jaar) biedt opvang voor 24 kinderen.

Peuteropvang/ BSO Zundert

Om 14:30 komt de BSO op locatie. Dit houdt in dat de peuteropvang/BSO een combigroep wordt van 0 tot 12 jaar. Wel worden de groepen gesplitst naar leeftijd. In de eerste twee units worden de kinderen van 4 – 7 jaar opgevangen 14 kinderen en in de unit 3 de 0 tot 4 jarige en de  7-12 jarige worden er 10 kinderen opgevangen. We werken dan met een opendeuren beleid zodat de kinderen bij behoefte samen kunnen spelen.

De peuteropvang/BSO wordt om 14:30 voornamelijk gebruikt als BSO-ruimte en de BSO plaatsen die niet benut worden door een BSO-kind worden benut door een peuteropvang kind. Wanneer er geen peuteropvang kinderen (0 tot 4 jaar) aanwezig zijn bestaat de groep uit 24 BSO-kinderen.

Indien we niet de mogelijkheid hebben om de groep te splitsen zullen we samenvoegen. Zo ook einde van de dag.

Woensdrecht:

Op de Dorpsstraat 49 D worden kinderen van de leeftijd 0 tot 4 jaar opgevangen. Op deze locatie zijn twee groepen. De babygroep is van 0 tot 2 jaar en de peutergroep van 2 tot 4 jaar. Op beide groepen mogen 16 kinderen worden opgevangen. De BSO locatie bevind zich op de Dorpsstraat 49A. Op deze groep worden er maximaal 22 kinderen opgevangen van de leeftijd 4 tot 12 jaar.

 1. Verjaardagen

Het is mogelijk om de verjaardag van uw kind op het Toverbloempje te vieren. Graag van tevoren doorgeven op welke dag dit gevierd wordt zodat we hier rekening mee kunnen houden en wij door kunnen geven hoeveel kinderen er aanwezig zijn bij eventuele traktaties. Het feestje wordt zonder ouders gevierd maar wij sturen u altijd een foto zodat u mee kunt genieten. Wij adviseren gezonde traktaties. Minder gezonde traktaties geven we aan de kinderen mee naar huis.

 1. Ziekte

Mocht een kind zich niet lekker voelen waardoor het niet mee kan draaien op de groep en een hele dag veel één op één aandacht zou moeten hebben dan zijn wij genoodzaakt dit te zien als ziekte. Een ziek kind heeft extra zorg en aandacht nodig, die wij op dat moment niet kunnen bieden. Als uw kind tijdens kinderopvanguren ziek wordt nemen wij contact met u op om te overleggen over de juiste zorg.

Medicijnen worden binnen Kinderopvang “Het Toverbloempje” alleen toegediend in overleg met de pedagogisch medewerkers. U dient hiervoor een overeenkomst Toediening Geneesmiddelen in te vullen en ondertekenen. Dit formulier kan u vinden in Rosa onder het kopje invulformulieren. De medicatie dient meegenomen te worden in de originele verpakking inclusief bijsluiter.

Afmelden
Bij ziekte van uw zoon/dochter dient u dit uiterlijk vóór 08.00 uur bij ons te melden door de dag via de agenda in het ouderportaal af te melden, met daarbij een opmerking dat het om ziekte gaat. Indien er geen opmerking bij staat, wordt dit gezien als een te late afmelding en vervalt het recht op deze service-uren.

 

Indien de ziekte vóór 08.00 uur is gemeld, inclusief de ingevulde toelichting, ontvangt u service-uren. Deze service-uren zijn geldig tot één maand na het ziekmelden.

 1. Overdracht

Wanneer u informatie over uw kind verstrekt, wilt u dat zowel aan de leerkracht als aan de pedagogisch medewerker melden? U kan er niet vanuit gaan dat het automatisch wordt doorgespeeld door de leerkracht of de pedagogisch medewerker aan de andere partij.

 1. Mentor

Ieder kind krijgt een eigen mentor toegewezen. Wie de mentor van uw zoon of dochter is krijgt u te horen tijdens het intakegesprek.

 1. Stamgroepen

In de wet- en regelgeving staat vermeld dat een kind in de dagopvang en de buitenschoolse opvang in één vaste groep kinderen geplaatst wordt. Voor de dagopvang wordt deze groep kinderen een ‘stamgroep’ genoemd. Voor de BSO wordt het een ‘basisgroep’ genoemd. De wet biedt ruimte om tijdelijk af te wijken van deze regel. Met schriftelijke toestemming van de ouders kan (extra) opvang tijdelijk in een andere groep dan de stam/basisgroep van het kind plaatsvinden.

Bij het maken van de planning kijken we naar de behoeftes van uw kind. Het kan dus zo zijn dat uw zoon/dochter op een andere groep wordt geplaatst (indien hier toestemming voor is gegeven). Bij minder drukke dagen is het mogelijk dat de groepen worden samengevoegd.

 1. Stagiaires

Op onze locaties werken we met stagiaires van verschillende opleidingen die met het werkveld te maken hebben. Zij zijn onze toekomstige collega’s en wij bieden hen graag een stage plek aan zodat we investeren in de toekomst. Voor ons stagiaire beleid houden wij ons aan de volgende kaders: maximaal 1 stagiaire per dag op de groep, stagiaires staan op vaste dagen op dezelfde groep.

 1. 3 uurs regeling

In de kinderopvang mag je met pauzes, begin- en einde van de dag afwijken van de leidster-kind ratio. Wat precies de tijden zijn is terug te vinden in ons pedagogisch beleidsplan.

 1. Opleidingseisen pedagogisch medewerksters

Onze pedagogisch medewerksters zijn allemaal opgeleid om werkzaam te kunnen zijn in de kinderopvang. Ook is er op iedere locatie een pedagogisch coach aanwezig die de pedagogisch medewerkers coacht in de dagelijkse werkzaamheden.

 1. Achterwacht

Als er sprake is van een noodgeval hebben wij een achterwacht. Wij kunnen onze achterwacht ten allertijden oproepen.

 1. Pedagogisch beleidsplan

Kinderopvang Het Toverbloempje heeft een beleidsplan die in te lezen is op het ouderportaal.

 1. Klachten

Heeft u klachten, dan horen wij dit graag. Het protocol ‘klachten’ kunt u vinden op de volgende locatie: https://kinderdagverblijfhettoverbloempje.nl/klachten/.

 1. Kwaliteitsinspectie

Volgens de richtlijnen van de Wet Kinderopvang wordt kinderopvang Het Toverbloempje geïnspecteerd door de GGD. Het rapport wordt gepubliceerd op de website van Het Toverbloempje. (www.hettoverbloempje.nl)

 1. Oudercommissie

Iedere locatie van het Toverbloempje heeft een eigen oudercommissie. De oudercommissie wordt vertegenwoordigd door de ouders van de kinderen die bij het Toverbloempje worden opgevangen. Het doel van de oudercommissie is, om in samenwerking met het Toverbloempje de kwaliteit van de opvang te behouden en waar mogelijk te verbeteren.

De oudercommissie kan hierin een rol spelen in de communicatie met ouders en de kinderopvang. Voelt u zich vrij om de oudercommissie te benaderen. De oudercommissie is per mail bereikbaar op het volgende mailadres:

 1. Algemene informatie
 • Omdat we ingeschreven staan in het LRKP kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen op toeslagen.nl. Ons LRKP-nummer is terug te vinden in de plaatsing overeenkomst.
 1. Telefoonnummers
Locatie Zundert: 06–48684272
Locatie Etten-Leur: 06–37302412
Locatie Etten-Leur SPORT BSO: 06-28861086
Locatie Woensdrecht: 06-39278189
Algemeen nummer: 76-50  4 919
 1. Privacy beleid

Via de volgende link kunt u ons privacy beleid vinden <<<klik hier>>>.