Klachten

Indienen van een interne klacht

U kunt bij ons een klacht indienen over:

 • een gedraging van de houder, van een medewerker, of van iemand die werkt in opdracht van de houder, richting ouder of kind;
 • een werkwijze of regel binnen de kinderopvangorganisatie;
 • de overeenkomst tussen de houder en de ouder(s).

We vragen u om uw klacht schriftelijk bij ons in te dienen. Vindt u het lastig om uw klacht op te schrijven? Neem dan telefonisch contact op met 076-5084919. Dianca Benoist (Zundert) – Lincy van Unen-Disco (Etten-leur) – Lindsey Zuidhof-Kosten (Woensdrecht) kan u helpen om uw klacht op papier te zetten. Dit is noodzakelijk om uw klacht formeel in behandeling te nemen. Hierdoor kunnen wij de binnengekomen klachten goed registreren, naar oplossingen zoeken en onze kwaliteit verbeteren.

Wacht niet te lang met het indienen van uw klacht. We vragen u om binnen een redelijke termijn na het ontstaan van uw klacht, deze bij ons in te dienen. Hoe eerder u uw klacht bij ons indient, hoe beter wij deze kunnen onderzoeken en beoordelen. Hierbij zijn we twee maanden als redelijk. Behalve wanneer u ons kunt onderbouwen waarom u dit later doet.

In uw klacht moeten de volgende gegevens staan:

 • Datum waarop u de klacht indient
 • U naam, adres en telefoonnummer
 • De naam van de medewerker, als uw klacht gaat over een gedraging van deze medewerker
 • De kinderopvang locatie en eventueel ook de groep waar uw klacht over gaat
 • Een omschrijving van de klacht

U kunt uw klacht indienen bij de klachtenfunctionaris, Denise Janssen (Zundert) – Lysenka Rogiers (Etten-Leur) – Shannon Maliekhadien (Woensdrecht). Zij zijn te bereiken per e-mail: info@hettoverbloempje.nl

Behandeling van de interne klacht

De klachtenfunctionaris, Denise Janssen (Zundert) – Lysenka Rogiers (Etten-Leur) – Shannon Maliekhadien (Woensdrecht), bevestigt schriftelijk de ontvangst van de klacht bij de klager. Hij/zij zorgt ook voor de inhoudelijke behandeling en registratie van de klacht.

Kinderopvang Het Toverbloempje zorgt ervoor dat de klacht altijd zorgvuldig wordt onderzocht. De manier waarop dit gebeurt is afhankelijk van de aard en de inhoud van de klacht. Stappen die genomen kunnen worden zijn bijvoorbeeld het horen van betrokkenen (hoor en wederhoor). Of het in kaart brengen van het beleid dat van toepassing is en de uitvoering van dat beleid in de praktijk in relatie tot de klacht.

Kinderopvang Het Toverbloempje houdt de klager op de hoogte van de voortgang van de behandeling van de klacht.

Wanneer de klacht over een gedraging van een medewerker gaat, krijgt deze medewerker de gelegenheid om mondeling of schriftelijk te reageren.

De klachtenfunctionaris, Denise Janssen (Zundert) – Lysenka Rogiers (Etten-Leur) – Shannon Maliekhadien (Woensdrecht), bewaakt de manier waarop de klacht wordt afgehandeld en de tijd die dit kost. Zij zorgt ervoor dat de klacht zo snel mogelijk wordt afgehandeld. Als er omstandigheden zijn die dit tegenhouden, dan brengt de klachtenfunctionaris de klager hiervan zo snel mogelijk op de hoogte. De klacht wordt in ieder geval binnen een termijn van zes weken afgehandeld.

De klager ontvangt van Kinderopvang Het Toverbloempje een schriftelijk en gemotiveerd oordeel over de klacht. Hierin staat ten minste het volgende beschreven:

 • Of de klacht gegrond, ongegrond of deels gegrond is;
 • De redenen waarom Kinderopvang Het Toverbloempje tot dit oordeel is gekomen;
 • Als de klacht en het oordeel daar aanleiding te geven: welke maatregelen Kinderopvang Het Toverbloempje neemt en binnen welke periode deze worden uitgevoerd.

Wanneer u niet tevreden bent over het oordeel en/of de afhandeling van de interne klacht, dan kunt u uw klacht voorleggen aan het Klachtenloket Kinderopvang. Ook kunt u direct een geschil indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang.

Externe klachtafhandeling

Wordt uw klacht na afhandeling volgens onze interne klachtenregeling toch niet naar uw tevredenheid beoordeeld of afgehandeld, dan kunt u een geschil indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang.
In de volgende twee situaties kunt u uw klacht ook direct indienen bij de Geschillencommissie, zonder eerst de interne klachtenprocedure van Kinderopvang Het Toverbloempje te hebben doorlopen:

 • Als u niet tijdig (binnen 6 weken) een beoordeling van uw klacht van Kinderopvang Het Toverbloempje heeft ontvangen.
 • Wanneer in redelijkheid niet van u kan worden verlangd dat u onder de gegeven omstandigheden een klacht bij Kinderopvang Het Toverbloempje indient. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer onze interne klachtafhandeling niet onafhankelijk kan plaatsvinden.

Voordat u naar de Geschillencommissie stapt, kunt u altijd contact opnemen met het Klachtenloket Kinderopvang voor gratis informatie, advies en bemiddeling.

U moet uw klacht indienen bij de Geschillencommissie binnen 12 maanden nadat u de klacht bij Kinderopvang Het Toverbloempje heeft ingediend.

De Geschillencommissie doet een bindende uitspraak waar u en Kinderopvang Het Toverbloempje zich aan moeten houden. De Geschillencommissie controleert dit ook.

Klachtenverslag

Kinderopvang Het Toverbloempje maakt over ieder kalenderjaar een klachtenverslag in de eerste 5 maanden van het daaropvolgende kalenderjaar. In dit verslag staan ten minste de volgende zaken beschreven:

 • Een korte beschrijving van de klachtenregeling;
 • De manier waarop de klachtenregeling onder de aandacht van ouders is gebracht;
 • Het aantal en de aard van de behandelde klachten per locatie;
 • De strekking van de oordelen en de aard van de getroffen maatregelen per locatie;
 • Het aantal en de aard van de door de Geschillencommissie Kinderopvang behandelde geschillen.

In het verslag zijn de oordelen over de klachten niet terug te leiden naar klagers, ouders, medewerkers of andere personen, behalve wanneer het de houder (een natuurlijk persoon) zelf betreft. Het adres van de houder wordt niet in het verslag opgenomen.

Kinderopvang Het Toverbloempje stuurt het klachtenverslag naar de toezichthouder van de GGD. Dit gebeurt vóór 1 juni van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarover het verslag gaat.

Kinderopvang Het Toverbloempje brengt het klachtenverslag op hetzelfde moment en op passende manier ook onder de aandacht van de ouders. Daarnaast bespreekt de houder het verslag met de oudercommissie.

Wanneer er in een kalenderjaar geen klachten zijn ingediend, stelt Kinderopvang Het Toverbloempje geen verslag op.