Algemene voorwaarde overeenkomst Vast Dagen BSO

Hieronder lees je de algemene voorwaarde van Kinderopvang Het Toverbloempje horende bij een Vaste Dagen overeenkomst BSO.

Overeenkomst regels:

 • Wanneer u extra opvang wenst, kunt u dit aanvragen via het ouderportaal. Bij het aanvragen van extra opvang kunnen wij echter geen beschikbaarheid garanderen.
 • Verlofaanvragen dienen minimaal 3 weken van tevoren te worden doorgegeven via het ouderportaal. De uren komen dan in een spaarpotje. Deze uren mogen gedurende het kalenderjaar worden ingehaald mits er plaats is op de gewenste dag. Dit kunt u regelen door middel van een extra opvangaanvraag via het ouderportaal. Indien u over uw urenpotje gaat, wordt dit aan het einde van het jaar in rekening gebracht of bij stopzetting van de opvang.
 • Studiedagen gaan van uw urenpotje af. Als u die dag al standaard opvang afneemt, hoeft u alleen maar extra opvang aan te vragen voor de uren die u extra nodig heeft. Als u geen gebruik wilt maken van de opvang op die dagen, kunt u de opvang afmelden. Deze afmelding dient 3 weken van tevoren te worden doorgegeven zodat u de uren op een ander moment in het lopende jaar kunt inzetten.
 • Bij ziekte van uw zoon/dochter dient u dit uiterlijk vóór 08.00 uur bij ons te melden via de agenda in het ouderportaal met daarbij een opmerking dat het om ziekte gaat. Indien de ziekte van uw kind vóór 08.00 uur wordt gemeld, heeft u vanaf de afmeldingsdatum een maand de tijd om de ziektedagen in te halen. Dit kunt u aanvragen via het ouderportaal door extra opvang aan te vragen en vervolgens een spaardag aan te klikken. Het kan voorkomen dat uw aanvraag wordt afgewezen, bijvoorbeeld vanwege hoge bezettingen op de groep. In dat geval kunt u een andere dag aanvragen en opnieuw uw spaardag inzetten.
 • Indien het uurtarief wordt aangepast, geven we dit minimaal één maand van tevoren schriftelijk door.
 • De uren volgens het contract worden gefactureerd. Bent u later of eerder dan rekenen wij de tijd dat u binnenkomt bij Het Toverbloempje of het Toverbloempje verlaat.
 • Bij het opzeggen van dagen, het wijzigen van uren en het stopzetten van het contract dient u dit voor het einde van de maand door te geven. De wijziging kan dan per de eerste van de volgende maand worden doorgevoerd met inachtneming van één maand opzegtermijn.
 • Wilt u een contract laten aanpassen dan kan dit 1 maal per jaar in een tijdvak van 1 januari tot 31 december van het betreffende jaar. Wanneer u uw contract voor een tweede of meerdere malen wilt laten aanpassen, brengen wij hiervoor administratiekosten van € 45,- in rekening. Contractwijzigingen graag doorgeven via de e-mail: info@hettoverbloempje.nl.
 • De factuur met de opvanguren van uw zoon/dochter krijgt u aan het einde van de maand toegestuurd via e-mail. Bij handmatige betaling moet het bedrag binnen 14 dagen op onze rekening staan. Heeft u gekozen voor automatische incasso dan wordt het bedrag op de 10e van de lopende maand van uw rekening afgeschreven.
 • Het kan voorkomen dat er tussentijds een wijziging wordt aangebracht in de huisregels. Deze worden op het ouderportaal geplaatst onder documenten.
 • Wanneer de betaling langer dan een maand uitblijft zijn wij genoodzaakt de opvang stop te zetten tot dat er weer wordt betaald. Wordt er binnen een maand nog niet betaald, dragen wij de vordering over aan het incassobureau. Hier brengen wij de gemaakte kosten van minimaal € 40,- voor in rekening.
 • Indien u een factuur ontvangt en deze niet vóór de vervaldatum kunt betalen, dient u dit direct aan te geven bij ons. U kunt dan gebruik maken van een betalingsregeling. Een betalingsregeling is mogelijk maar het resterende bedrag moet binnen 6 maanden zijn afgelost met de wettelijke rente van 2%. Indien de regeling niet stipt wordt nagekomen vervalt deze en is het gehele saldo direct in rechte opeisbaar. Een betalingsregeling wordt schriftelijk vastgelegd en ondertekend.


Budget factuur

Wij werken met een Budgetfactuur om het inzichtelijker te maken hoeveel opvanguren er al zijn ingezet en hoeveel uren er nog kunnen worden ingezet binnen het lopende jaar. Dit betekent het volgende voor u:

Voorbeeld:
Stel dat u 120 uur per jaar afneemt. Dan ontvangt u maandelijks een vaste factuur voor 10 uur per maand. Als aan het einde van het jaar blijkt dat u 140 uur heeft afgenomen in plaats van de afgesproken contracturen van 120 uur, dan ontvangt u een eindfactuur voor de resterende 20 uur.

Als uw kind dus halverwege het jaar begint of stopt, zal het urenpotje een negatief of positief saldo aangeven. Een negatief saldo wordt aan het einde van het jaar of het contract in rekening gebracht via een eindfactuur. Over de extra opgenomen uren kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen.

Bij een positief saldo heeft u de mogelijkheid, mits er plaats is, om deze uren in te zetten als opvanguren, aangezien u deze immers heeft betaald.

In het ouderportaal kunt u precies zien hoeveel uren u heeft ingezet waarvoor u maandelijks betaalt. U kunt dus eenvoudig controleren of u meer of minder contracturen heeft ingezet. Deze informatie is ook terug te vinden op de factuur die u maandelijks ontvangt. Te weinig gebruikte uren worden niet gerestitueerd.

De meest recente tarieven van Kinderopvang Het Toverbloempje kunt u op deze plek vinden <<<tarieven>>>

Duur overeenkomst:
Een overeenkomst met Kinderopvang Het Toverbloempje vangt aan op de startdatum van het contract en eindigt op het moment dat het kind de schoolgerechtigde leeftijd bereikt. De overeenkomst kan door beide partijen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. De opzegging dient schriftelijk te gebeuren. De termijn vangt aan op de eerste dag van de maand en eindigt op de laatste dag van de maand. Indien er toch per direct wordt opgezegd, zullen er nog kosten in rekening worden gebracht.

Sluitingsdagen:
Kinderopvang Het Toverbloempje is gesloten op zaterdag, zondag, de laatste week van december en op wettelijke feestdagen. Eventuele andere sluitingsdagen worden ruim van tevoren aangekondigd.

Huisregels:
Alle overige informatie, zoals de huisregels, zijn bij u bekend en u gaat daar tevens mee akkoord.

Service-uren in plaats van ruilen:
In plaats van het uitwisselen van opvangdagen, werken we nu met een systeem van “service-uren.” Dit nieuwe systeem heeft een aantal voordelen:

 • Allereerst geeft het je een helder overzicht van het aantal uren dat je beschikbaar hebt voor opvang. Hierdoor kun je eenvoudig zien hoeveel uren je nog kunt gebruiken voor opvang.
 • Ten tweede maakt dit systeem onze planning veel duidelijker en doorzichtiger. We kunnen nu sneller goedkeuring geven voor extra opvangdagen omdat er geen plekken meer gereserveerd worden wat bij ruildagen wel het geval was.
 • Daarnaast is het systeem van afmelden in plaats van ruilen veel flexibeler en handiger voor zowel ons als jou als ouder.

Hieronder leggen we uit hoe het service-uren systeem precies werkt:

 1. Je kunt je op elk moment van de dag afmelden via de Konnect-app, zelfs op de dag zelf. Er zijn geen beperkingen, maar zorg ervoor dat je op tijd afmeldt om in aanmerking te komen voor de service-uren!
 2. Als je je kind minimaal 3 weken van tevoren afmeldt, ontvang je service-uren van ons.
 3. De service-uren die je ontvangt, zijn een service en geen garantie, ze zijn afhankelijk van beschikbaarheid op de groep.
 4. Het blijft mogelijk om je kind af te melden via een medewerker op de groep, maar dan ontvang je geen service uren! Het is dus verstandig om dit zelf via de Ouder App te regelen.
 5. De service-uren die je krijgt bij een afmelding zijn geldig van 01-01-2024 t/m 31-12-2024.
 6. Meld je je kind af in het jaar 2024 op een opvang dag die plaatsvindt in 2025 dan zijn de tegoeden geldig vanaf 01-01-2025 t/m 31-12-2025.
 7. De service-uren die je krijgt bij afmelding van een opvang dag zijn op alle type dagen weer inzetbaar (schooldagen / studiedagen en vakantiedagen).
 8. Je mag meerdere potjes met service-uren combineren voor één extra opvang dag.
 9. Het is mogelijk om een combibetaling uit te voeren voor het aanvragen van een extra dag waarbij een deel met service uren wordt betaald en een deel via factuur,
  U kunt bijvoorbeeld een extra dag van 4 uur aan te vragen waarbij 2 uur met service-uren wordt betaald en 2 uur op factuur, dit is handig mocht je te weinig service uren hebben voor een extra dag.
 10. De service-uren zijn niet overdraagbaar naar broertjes/zusjes.
 11. De service-uren zijn niet overdraagbaar van KDV naar BSO.
 12. Je kunt bij ons tot 365 dagen van tevoren een extra dag aanvragen, daarbij kijken wij niet naar het type dag (schooldag, vakantiedag of studiedag).
 13. Het is mogelijk om via de app op dezelfde dag nog een extra dag aan te vragen, wij kunnen uiteraard geen garantie geven dat het op tijd in behandeling wordt genomen, bij echte nood kan je ons uiteraard even bellen of een berichtje sturen.
 14. Als je kind niet op zijn basisgroep terecht kan voor een extra dag maar wel op een andere groep, sturen wij je een goedkeuring via de app. Je hebt vervolgens maximaal 24 uur de tijd om akkoord te gaan met de alternatieve groep. Anders vervalt automatisch de aanvraag voor de extra dag op de alternatieve groep.
 15. Als je een vergissing hebt gemaakt bij het doorgeven van een afmelding of het aanvragen van een extra dag, heb je 30 minuten de tijd om de aanvraag ongedaan te maken. Als je een afmelding binnen deze 30 minuten intrekt, worden de service-uren weer teruggenomen. Als je een extra dag aanvraagt en deze binnen 30 minuten weer intrekt, zijn de ingezette service-uren weer beschikbaar in je app.
 16. Een eenmaal afgemelde dag kan na 15 minuten niet meer worden ingetrokken vanwege onze planning, je kan hiervoor een extra dag aanvragen en betalen met het eventuele verkregen service tegoed, of je kan contact met ons opnemen.
  Wij kunnen niet garanderen dat de extra dag goedgekeurd kan worden omdat een andere ouder het plekje in de tussentijd heeft aangevraagd.
 17. Een aangevraagde extra dag die betaald is met tegoed of via factuur kan 21 dagen voor de extra dag nog ingetrokken worden, u krijgt hiervoor dan geen factuur of als u service uren heeft ingezet dan worden deze weer teruggezet in uw service uren overzicht met de oorspronkelijke geldigheid die het tegoed had bij het afmelden van de originele aanvraag.